संस्‍कृत कविता :अहम् केवलं सुता पिते

संस्‍कृत कविता :अहम् केवलं सुता पिते

-रमेश चौहान:

संस्‍कृत कविता :अहम्  केवलं  सुता  पिते
संस्‍कृत कविता :अहम् केवलं सुता पिते

मम स्वरचना (प्रथम प्रयास:)

दुखस्य गजः मम शिरे आरुढम्
कथम् व्यतितम् श्याम निशे ।

अनिमेशम्-अनिमेशम् गगनम् पश्यामि
निद्रा न आगते शैय्याशेते ।
अहम् न रुग्णः प्रेमीश्च
अहम् केवलं सुता पिते ।।

यथा आच्छादकम् तथा पाद प्रसारणम्
यथा खग: पालयति अहम् पालयामि
तनयः तनया सम जानामि
प्रपाठयामि सम्यक् अधिके ।।

यथा मम तनया गुणवती तथा मिलतु न
सम्यक् युवकः एकोऽपि
अध्ययनं त्यकत्वा व्यसनम् करोति
केचन युवका मम समाजे ।।

सम्यक् सहचरम् विना जीवन व्यर्थं
बालिकायाः सम्पूर्णं कार्यं
यथा चक्रिका द्वैयं सम्यक भवति
सम्यक चलतु सर्वे याने ।।

उन्नतोवनत कथम् बंधन कर्तुम शक्‍नोमि
आहूय कोऽपि बाराते ।।
दुखस्य गजः मम शिरे आरुढम्
कथम् व्यतितम् श्याम निशे ।।

-रमेशकुमार चौहान:

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *